Tetto, s.r.o.

Účtovníctvo, financie, dane

O nás

O nás

Naša spoločnosť poskytuje kompletné spracovanie účtovníctva pre obchodné spoločnosti, neziskové a rozpočtové organizácie, spracovanie mzdovej a personálnej agendy, daní, zakladania spoločností a poradenstva v oblasti podnikania.

Poskytované služby

Zistiť viac...

Duálne vzdelávanie

Zistiť viac...

Kontakt

Zistiť viac...

Ponúkané služby

Cenu za poskytnuté služby stanovujeme každému klientovi individuálne. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

• vedenie účtovnej evidencie
• evidencia pohľadávok a záväzkov
• vedenie pokladničnej knihy
• vedenie účtovného denníka
• vedenie hlavnej knihy
• evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH
• evidencia majetku
• spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátanie vyhotovenia príslušných výkazov (Daňové priznanie, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)

Mzdy a personalistika

• vypracovanie pracovných zmlúv prípadne dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
• vyhotovenie prihlášok a odhlášok zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
• spracovanie miezd zamestnancov, mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia
• spracovanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov
• vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
• vyhotovenie ročného zúčtovania preddavkov na daň

Poradenstvo v oblasti daní

• vypracovanie daňového priznania k DPH
• vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO
• vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
• vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
• vypracovanie všeobecnej daňovej registrácie a registrácie za platiteľa DPH
• vypracovanie oznámenia o zabezpečení dane
• ekonomické poradenstvo v oblasti daní

Podnikateľské poradenstvo

• poradenstvo pred založením obchodnej spoločnosti, živnosti
• vypracovanie potrebných dokumentov
• uskutočňovanie zápisov a rôznych zmien do Obchodného registra
• poradenstvo v oblasti personalistiky a mzdovej agendy

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u zamestnávateľa.

Spoločnosť Tetto PLUS s. r. o. je zapojená v systéme duálneho vzdelávania so Spojenou školou SOŠ v Detve v odbore 6317 M obchodná akadémia. Naša spoločnosť ponúka študentom zapojeným v duálnom vzdelávaní množstvo finančných ale aj nefinančných benefitov.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese tetto@centrum.sk

Kontakt

Tetto, s.r.o.

M. R. Štefánika 3230, 962 12, Detva

IČO: 36635600
DIČ: 2021959049

Email: tetto@centrum.sk

Telefón: 045 54 57 717


Konateľ

Ing. Ľubomír Mikloš

Email: miklos@tetto.sk

Mobil: 0905 522 633